3 páros belépő a Csak a Mentes Őszi Fesztiválra keresi gazdáját
FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

2021. szeptember 15-17.

A Coconutoil Cosmetics (BIP Coco Cosmetics Kft. székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 19/A. adószám: 14890189-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-924722, webcím: www.coconutoilcosmetics.hu) által kezelt, következő Facebook közösségi média csatornán meghirdetett játék szabályzata:
https://www.facebook.com/coconutoilcosmetics

 1. A játék és szervezője

Jelen szabályzat a Coconutoil Cosmetics (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalon, 2021. szeptember 15-17-ig futó játékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervezők dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékban a Szervezők megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A játék időtartama és menete
  A Játék időtartama: 2021. szeptember 15. 16:00 – 2021. szeptember 17. 12:00
  Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2021. szeotember 17. péntek délután
  Eredményhirdetés helye: A Szervező Facebook oldalán a nyereményjáték posztja alatt kommentben
  Nyertesek száma: 3 fő
  A játék menete: Jelölni és kommentelni kell!
  “Csak jelöld, hogy kivel jönnél szívesen, hogy ő is tudjon róla, hogy ezt tervezed vele, és írd meg kommentben, hogy elsősorban miért érdekel téged egy ilyen fesztivál.”
 2. Nyeremények, nyertesek

A Játék során 3 nyertes lehet, amennyiben mindkét feltételt teljesítette: jelöl és kommentel. Egy játékos többször is játszhat. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest sorsolással választja ki a Szervező.

Nyeremények:

3 db páros belépő a Csak a Mentes Őszi Fesztiválra (2021. szeptermber 18-19.)

Pótnyertes sorsolásának jogát nem tartja magának fenn egyik Szervező sem.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • a játék időtartamán kívül kommentelt,
 • bármely okból nem lehet felvenni a kapcsolatot a nyertessel;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti
 1. Nyeremények átvétele

A nyeremények átvételére személyesen a rendezvény helyszínén lesz mód a belépésnél. Amennyiben a Nyertes nem jelenik meg a rendezvény nyitva tartási idejében, a nyeremény átvétele meghiúsul, és a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervezők felelőssége

A Szervező kizárják a felelősségüket a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy átvétele).

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Nyertes személyes adatait a Szervezők kizárólag a Nyertessel történő kommunikációra használják, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törlik.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • Bevételi adatokat tesz közzé.
 • Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárják a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervezők fenntartják a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszüntetésére és egyéb változtatásokra.

A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervezők közzéteszik ezen az oldalon. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.

A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervezők viselik. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervezők a hatályos adótörvények alapján megállapítják, és befizetik az illetékes adóhatóság részére.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervezők fel tudják venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

Ha bármilyen kérdése marad, jelezze Facebook üzenetben, vagy írjon az info@coconutoilcosmetics.com e-mail címre!

Sok szerencsét kívánunk!