NYERJ DUPLÁN! Egy Bio Napfény Coco Pakkot magadnak és egy ismerősödnek is összesen 39.100 Ft értékben!

2021. június 5-10.

A Coconutoil Cosmetics (BIP Coco Cosmetics Kft. 1012 Budapest, Logodi u. 19/A. adószám: 14890189-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-924722) által kezelt Instagram közösségi média csatornán meghirdetett játék szabályzata.

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Coconutoil Cosmetics (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Instagram oldalon, 2021. június 5-10-ig futó játékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Coconutoil Cosmetics dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékban a Coconutoil Cosmetics megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A játék időtartama, menete
 • A Játék időtartama: 2021. június. 5. 14:00 – 2021. június 10. 14:00
 • Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2021. június 10. 14:00-16:00
 • Eredményhirdetés helye: A Coconutoil Cosmetics @coconutoilcosmetics Instagram oldalán tagelve posztban, story-ban, és a nyereményjáték posztja alatt kommentben is
 • Nyertesek száma: 2 fő (egy Instagram követő és tagelt ismerőse)
 • A játék menete: Követni, kommentelni és tagelni kell!
 1. „KÖVESD a Coconutoil Cosmetics Instagram oldalát!
 2. KOMENTELD ezen poszt alá a napozócsomag legkülönlegesebb termékének számító Bio Családi Napkrém bármelyik összetevőjét! Egyetlen neked tetsző összetevő elég lesz a coconutoilcosmetics.com webshopja alapján: https://coconutoilcosmetics.hu/bio-fenyvedok-napozas-utani-kremek/bio-napkrem-csaladi/
 3. TAGELD mellé egy ismerősödet, aki veled együtt örülne egy 5 termékes, 100% bio napozócsomagnak! (Egy kommentben csak egy ismerőst jelölj, különben csak az első tagelt ismerősöd fog nyerni. Persze több ismerőst is tagelhetsz csak külön kommentekben, és így növelheted a nyerési esélyeidet.)”
 4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes és tagelt ismerőse 1-1 db Coconutoil Bio Napfény Coco Pakkot nyernek, amennyiben a Játékos mindhárom feltételt teljesített: követ, kommentel és tagel. Egy játékos többször is játszhat. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest sorsolással választja ki a Szervező.

Ha a játékos egy kommentben több ismerőst is megjelöl, akkor csak az elsőként megnevezett ismerős nyerhet vele együtt.

Pótnyertesek sorsolásának jogát nem tartja magának fenn a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • a játék időtartamán kívül kommentelt,
 • bármely okból nem lehet felvenni a kapcsolatot a nyertessel;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti
 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételére a játék időtartam után postai átvétellel van lehetőség. Utólagos kézbesítésre nincs lehetőség. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele 3 hónapon belül meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • Bevételi adatokat tesz közzé.
 • Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszüntetésére és egyéb változtatásokra.

A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi ezen az oldalon. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.

A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik az Instagramhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem az Instagram. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

Ha bármilyen kérdése marad, jelezze Instagram üzenetben, vagy írjon az info@coconutoilcosmetics.com e-mail címre!

Sok szerencsét kívánunk!